PRORAČUN ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.
Polugodišnje izvršenje proračuna
Polugodišnje izvršenje plana razvojnih programa
Polugodišnje izvršenje Programa
Polugodišnje izvršenje – tabele zaduženja
Polugodišnje izvršenje – bilješke

I IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU:
I izmjena – grad Oroslavje proračun za 2017. godinu
I izmjena – projekcija za 2018. i 2019. godinu
I izmjena – plan razvojnih programa za 2017. godinu
I izmjena – Programa javnih potreba u kulturi

PRORAČUN GRADA OROSLAVJA ZA 2017. GODINU
Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Programi za 2017 godinu
Bilješke

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU:
1. Tekstualni dio
2. Tabelarni dio

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

Financijska izvješća za 2017. godinu za GRADSKU KNJIŽNICU
Financijska izvješća za 2017. godinu za OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE
Financijska izvješća za 2017. godinu za DJEČJI VRTIĆ “CVRKUTIĆ” OROSLAVJE

Bilješke za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.:
Tabele
Obrazac UDJ

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godinu
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godinu

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine-konsolidirano
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015. do 31.03.2015. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.04.2015. do 30.06.2015. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.07.2015. do 30.09.2015. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.10.2015. do 31.10.2015. godine
Bilanca – stanje na dan 31.10.2015. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.
Izvještaj o obvezama – 31. 12. 2015.
Tablice uz obvezne Bilješke
Izvještaj jedinica lokalne samouprave o vlasničkim udjelima

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu
Plan razvojnih programa IZVRŠENJE 2015. godina
Godišnje izvršenje Programa za 2015. godinu
Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Bilješke uz Godišnje izvršenje PRORAČUNA za 2015. godinu

I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2015:

I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
PROGRAMI – 2015. – 1. IZMJENA
BILJEŠKE I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015:

Polugodišnje izvršenje PRORAČUNA 30.06.2015.
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PROGRAMA 30.06.2015.
Polugodišnje izvršenje Proračuna – bilješke
Konsolidirano izvršenje

Odluka o izvršavanju Proračuna grada Oroslavja za 2015. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1. siječanj – 31. prosinac 2014.
PROJEKCIJA PRORAČUNA 2015-2017.
PRORAČUN ZA 2015. GODINU

PRORAČUN ZA 2014.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2014. godinu

I. IZMJENA PRORAČUNA GRADA OROSLAVJA ZA 2014. GODINU

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA – 31.12.2013.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA 31. 12. 2013.

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014. – 2016.
PROGRAM održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Oroslavja za 2014. godinu
PRORAČUN 2014. godina I PROJEKCIJE 2015. – 2016.
PRORAČUN 2014. godina
PRORAČUN GRADA OROSLAVJA ZA 2013. GODINU
Odluka o izvršavanju Proračuna grada Oroslavja za 2013. godinu