PRORAČUN ZA 2017. GODINU
I IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU:
I izmjena – grad Oroslavje proračun za 2017. godinu
I izmjena – projekcija za 2018. i 2019. godinu
I izmjena – plan razvojnih programa za 2017. godinu

Proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU:

1. Tekstualni dio
2. Tabelarni dio

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.03.2017. godine

PRORAČUN ZA 2016. GODINU
GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.01. do 31.12.2016.:
Izvršenje proračuna
Izvršenje razvojnih programa
Izvršenje programa
Tabele jamstva

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016.
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016.
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. – konsolidirano

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2015. do 31.03.2015. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.04.2015. do 30.06.2015. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.07.2015. do 30.09.2015. godine
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.10.2015. do 31.10.2015. godine
Bilanca – stanje na dan 31.10.2015. godine

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016:

GRAD OROSLAVJE – PROGRAMI – 2016. – izvršenje 30.06.2016.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – izvršenje 30.06.2016.
Polugodišnje izvršenje PRORAČUNA 30.06.2016.
Polugodišnje izvršenje PRORAČUNA 30.06.2016. (2)
TABELE JAMSTVA 30.06.2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016 GODINU:

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine – konsolidirano
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine
Tablice uz obvezne Bilješke 31.12.2016. godine

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016. godine
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.03.2016. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o obvezama – 31. 12. 2015.
Tablice uz obvezne Bilješke
Izvještaj jedinica lokalne samouprave o vlasničkim udjelima

PRORAČUN ZA 2016:

II. izmjena proračuna grada Oroslavja za 2016
Plan razvojnih programa – II izmjena
I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
Plan razvojnih programa – I. izmjena
I. izmjena Programa za 2016. godinu
Bilješke uz I. izmjenu
PRORAČUN ZA 2016. I PROJEKCIJE 2017. I 2018.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018
PROGRAMI – 2016.
BILJEŠKE – PRORAČUN ZA 2016. GODINU