Izmjene i dopune Statuta

KLASA:021-06/01-09/02
URBROJ:2113/04-01/01-09-28
U Oroslavju, 17. 04. 2013. godine

Na temelju članka 8. i 15. Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12) Gradsko vijeće Grada Oroslavja na 28. sjednici održanoj dana 17. 04. 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA OROSLAVJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Statutu Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 16/09) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni“.

Članak 2.

III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Javna priznanja Grada Oroslavja su:
Počasni građanin Grada Oroslavja,
Nagrada Grada Oroslavja za životno djelo,
Nagrada Grada Oroslavja,
Plaketa Grada Oroslavja,
Grb Grada Oroslavja,
Zahvalnica Grada Oroslavja,
Posebno priznanje za obljetnicu.

Članak 3.

IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 16. stavak 2.mijenja se i glasi:
„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.“

Članak 4.

V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18. mijenja se i glasi:
„ Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom Grada Oroslavja.“

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta i ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom Grada Oroslavja.
Referendum na temelju odredbi zakona i ovog statuta raspisuje Gradsko vijeće.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Oroslavja i većina mjesnih odbora na području Grada Oroslavja.
Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi i Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne)samouprave“.

Članak 6.

Članak 20. mijenja se i glasi.
„Osim slučajeva propisanih člankom 19. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje predloži 20% ukupnog broja birača Grada Oroslavja.
Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu ( regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao i ni u godini u kojoj se održavanju redovni izbori za gradonačelnika.
Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici“.

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine mjesnih odbora te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.
Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu ( regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum“.

VII. TIJELA GRADA OROSLAVJA

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 8.

U Članku 32. stavku 1. podstavka 7. mijenja se i glasi:
„ odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Oroslavja u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi u kojoj se odlučuje. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Oroslavja i provedeno u skladu sa zakonom“.

Članak 9.

U članku 33. u stavku 4. riječ „troškova“ briše se.

Članak 10.

U članku 34. stavku 1. iza podstavke 5. dodaju se nove podstavke 6. i 7. koje glase:
„dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja.
dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode gradonačelniku,“
Dosadašnje podstavke 6.,7.,8.,9.,10. i 11. postaju podstavke 8.,9.,10.,11., 12. i 13.

Članak 11.

U članku 36. u stavku 1. briše se točka i stavlja zarez te dodaje tekst koji glasi:
„a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.“

Članak 12.

U članku 37. stavku 1. podstavka 2. mijenja se i glasi:
„ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke“.
Podstavak 4. mijenja se i glasi:
„ako mu prestane prebivalište na području Grada Oroslavja, danom prestanka prebivališta“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2.koji glasi:
„Vijećniku kojem prestaje hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva“

Članak 13.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga“
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„ Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima u dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća“.

Članak 14.

U članku 39. stavku 1. podstavku 8. briše se točka i stavlja zarez, te dodaje podstavka 9. koja glasi:
„ uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnosti.“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.“

Članak 15.

U članku 42. dodaje se podstavka 4. koja glasi:
„- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti, te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećniku dužnosti“.

Članak 16.

U članku 46. u stavku 2. briše se točka i stavlja zarez te dodaje rečenica koja glasi:
„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika“.
U stavku 3. podstavak 6. mijenja se i glasi:
„ odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Oroslavja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučiti najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Grada Oroslavja i provedeno u skladu sa zakonom.“
Iza podstavka 28. dodaje se novi podstavak koji glasi:
„imenuje i razrješava predstavnike Grada Oroslavja u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Oroslavje, trgovačkih društava u kojima Grad Oroslavje ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Oroslavje osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno“.
Ostale podstavke pomiču se. Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 9. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 29. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje je u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Članak 17.

U članku 49. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:
„ ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te tražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenje odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“

Članak 18.

U članku 52. dodaju se stavak 2. i 3 koji glase:
„ Ukoliko se ne postupi na način određen u stavku 1. ovog članka, smatra se da dužnost obavljaju volonterski.
Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Oroslavja“.

Članak 19.

Članak 53. mijenja se i glasi:
„ Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
danom prestanka prebivališta na području Grada Oroslavja,
ako se ne konstituira Gradsko vijeće sukladno odredbama posebnog Zakona,
raspuštanjem Gradskog vijeća.
danom prestanka hrvatskog državljanstva,
smrću.
U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka prije isteka 2 godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja dužan je u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradskog vijeća, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.
U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 20.

U članku 68. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.“

Članak 21.

Članak 91. mijenja se i glasi:
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

Članak 22.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Oroslavja u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.
U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Članak 12. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Skip to content