Statut grada

GRADSKO VIJEĆE
Klasa: 021-06/01-09/02
Urbroj: 2113/04-01/01-09-1
U Oroslavju,13. 07. 2009.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 21. Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 13./01. i 02.//05.) Gradsko vijeće grada Oroslavja na sjednici održanoj 13. 07. 2009. godine, donosi

STATUT
GRADA OROSLAVJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug grada Oroslavja, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela grada Oroslavja, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza grada Oroslavja.

Članak 2.

Grad Oroslavje je jedinica lokalne samouprave.
Naziv grada je OROSLAVJE.
Granice grada Oroslavja mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Grad Oroslavje je pravna osoba.
Sjedište grada Oroslavja je u Oroslavju, Oro trg 1.

II. OBILJEŽJA GRADA OROSLAVJA

Članak 4.

Grad Oroslavje ima grb, zastavu i svečanu zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se grad Oroslavje i izražava pripadnost gradu Oroslavju.
Način uporabe i zaštita obilježja grada Oroslavja utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Grb grada Oroslavja ima oblik štita. U plavom polju nalazi se zlatno-žuti uspravljeni,raskriljeni orao.

Članak 6.

Zastava Grada je pravokutnog oblika.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Svečana zastava grada Oroslavja je pravokutnog oblika u plavom polju nalazi se grb grada Oroslavja.

Članak 7.

Dan grada Oroslavja je 15. 08., koji se svečano slavi kao Gradski blagdan.

U povodu Dana grada dodjeljuju se priznanja Grada, te priređuju druge svečanosti.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Oroslavja, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja grada Oroslavja su:

 1. Počasni građanin grada Oroslavja
 2. Nagrada grada Oroslavja za životno djelo
 3. Nagrada grada Oroslavja
 4. Plaketa grada Oroslavja,
 5. Grb grada Oroslavja,
 6. Zahvalnica grada Oroslavja

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, grad Oroslavje uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa Zakonom i međun

Članak 12.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 13.

Sporazum o suradnji grada Oroslavja i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Grad Oroslavje je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela grada Oroslavja.

Članak 15.

Grad Oroslavje u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području ,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Oroslavje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Grad Oroslavje može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.

Gradsko vijeće grada Oroslavja, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na županiju Krapinsko-zagorsku, u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim Zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba Zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Članak 20.

Referendum se može raspisati radi razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan Zakonom.
Referendum se može raspisati radi razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju :
– kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,
– kada svojim radom prouzroče gradu Oroslavju znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna grada Oroslavja u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja Gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača grada Oroslavja. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.
Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Gradonačelnika i njegovog zamjenika.
Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 21.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.
Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 4. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Oroslavja, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 25.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim Zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.
Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.

Zbor građana shodno članku 26. ovog Statuta saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela grada Oroslavja kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela grada Oroslavja odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web. stranicama).

VII. TIJELA GRADA OROSLAVJA

Članak 30.

Tijela grada Oroslavja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 31.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.
Ako Zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 32.

Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Oroslavja čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
 • odluku o promjeni granice Grada Oroslavja
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za grad Oroslavje. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Dva potpredsjednika se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika, potpredsjednika i vijećnika Gradskog vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.
Predsjednik, potpredsjednici i vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 34.

Predsjednik Gradskog vijeća:

 • zastupa Gradsko vijeće
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Gradskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
 • brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 35.

Gradsko vijeće čini 15 vijećnika.

Članak 36.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
 • ako odjavi prebivalište s područja Grada Oroslavja, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
 • smrću.

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ukoliko u roku osam dana vijećnik ne podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća o prestanku obnašanja nespojive dužnosti njegov mandat vijećnika prestaje.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće
 • tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

 • Odbor za izbor i imenovanja,
 • Odbor za Statut i Poslovnik ,
 • Mandatna komisija
 • Komisija za Proračun,
 • Odbor za priznanja i odlikovanja

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.

Članak 43.

Odbor za Statut i Poslovnik:

 • predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

2. GRADONAČELNIK

Članak 46.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat Gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
 • donosi odluke o preuzimanju pokroviteljstva grada Oroslavja,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Oroslavja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikih gradova,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 47.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Grada.

Članak 48.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine Gradskom vijeću.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 49.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

 • ima pravo i obvezu obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, Gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda Državne uprave u županiji Krapinsko-zagorskoj, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
 • ima pravo i obvezu obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 50.

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 51.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 52.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika imaju pravo odlučiti da li će dužnosti obavljati profesionalno ili volonterski.

Članak 53.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

 • danom podnošenja ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom odjave prebivališta s područja jedinice,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga grada Oroslavja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su Zakonom prenijeti na Grad, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja.
Ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravljaju pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Članak 55.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Grada Oroslavja, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

Grad Oroslavje u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 58.

Grad Oroslavje osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima grad Oroslavje ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva (napomena: Gradonačelnik zastupa Grad kao pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).
Obavljanje određenih djelatnosti grad Oroslavje može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Na području grada Oroslavja osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom Zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 60.

Mjesni odbori na području Grada Oroslavja su:

 1. Mjesni odbor Andraševec – za naselje Andraševec,
 2. Mjesni odbor Krušljevo Selo – za naselje Krušljevo Selo,
 3. Mjesni odbor Mokrice – za naselje Mokrice,
 4. Mjesni odbor Oroslavje I – (bivše Donja Oroslavje),
 5. Mjesni odbor Oroslavje II– ( bivše Gornje Oroslavje),
 6. Mjesni odbor Slatina – za naselje Slatina.

Članak 61.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 62.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 63.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 66.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradonačelnik u roku 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku 60 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 do 11 članova.
Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 100 stanovnika bira jedan član vijeća mjesnog odbora.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.
Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OROSLAVJA

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju gradu Oroslavju, čine imovinu grada Oroslavja.

Članak 78.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.
Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 79.

Grad Oroslavje ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada su:

 • Gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa Zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
 • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
 • prihodi od koncesija,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše grad Oroslavje u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima sa Krapinsko-zagorskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
 • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni Zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja grada Oroslavja iskazuju se u proračunu grada Oroslavja.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Grada Oroslavja i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim Zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI GRADA

Članak 85.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.
Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten Zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 88.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 89.

Jedinstveni upravni odjel Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko zagorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Oroslavje osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Krapinsko- zagorskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 92.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Oroslavja i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 93.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.
Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave odnosno danom donošenja.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 94.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 95.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Oroslavja i na web stranicama Grada Oroslavja.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Krapinsko -zagorske županije i na web stranicama grada Oroslavja.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 96.

Način djelovanja Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 97.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradonačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 99.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije) i Zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i Zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 100.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Krapinsko-zagorske županije.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Oroslavja(Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije broj 13./01. i 2./05).

Skip to content