Gradska uprava

Kontakti

Jedinstveni upravni odjel

Radno vrijeme JUO

Pon – pet: 07:00 – 15:00
Pauza: 10:30 – 11:00

Radno vrijeme pročelnice

Pon, uto, sri, pet: 07:00 – 15:00
Čet: 12:00 – 20:00

Rad sa strankama

Pon – pet: 08:00 – 10:00 i 12:00 – 14:00
Pročelnica i gradonačelnik primaju stranke četvrtkom od 12:00 – 15:00 i od 18:00 – 20:00

Suzana Ceboci Čiček

Pročelnica grada Oroslavja


049 500 538


suzana@oroslavje.hr

Ivanka Tuđa

Referentica za računovodstvo


049 285 889


grad.ivanka@oroslavje.hr

Katarina Ivanović Šalec

Referentica za naplatu i pismohranu


049 284 175


katarina@oroslavje.hr

Ivana Čižmek

Viša savjetnica za financije


049 285 889


ivana@oroslavje.hr

Slađana Škrlec

Referent za uredsko poslovanje


049 284 175


sladana@oroslavje.hr

Ines Krznar Vojaković

Stručni suradnik za društvene djelatnosti i provedbu projekata


ines@oroslavje.hr

Mario Prepelić

Stručni suradnik za komunalne poslove – komunalni redar


099 303 0854


komunalni@oroslavje.hr

Marina Vrček

Spremačica

Vlastiti pogon unutar Jedinstvenog upravnog odjela

Zdravko Novosel

Komunalni izvidnik


099 213 8124

Marko Hranić

Pomoćni radnik na grobljanskim poslovima


099 870 5384

Zvonko Kosmat

Pomoćni radnik na grobljanskim poslovima

Davor Knezić – Čerpek

Radnik na uređenju i održavanju javnih površina

Mario Hranić

Pomoćni radnik na čišćenju javnih površina

Nikola Mezdjić

Pomoćni radnik na grobljanskim poslovima

Dokumenti

Dokumenti gradske uprave

Etički kodeks JUO

KLASA:080-09/13-01/01
URBROJ:2113/04-03/01-13-1
U Oroslavju, 01.07.2013. godine

Na temelju članaka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 19/13.- pročišćeni tekst), članka 46. stavka 3. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br 16/09 i 13./13.)), a u smislu odredbi i načela Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.), gradonačelnik Grada Oroslavja, dana 01. 07. 2013. godine , donosi

ETIČKI KODEKS
GRADSKE UPRAVE GRADA OROSLAVJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Oroslavja utvrđuju se i uređaju pravila dobrog ponašanja zaposlenika Gradske uprave Grada Oroslavja, utemeljena na propisima, gradskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštivanja zajamčenih prava zaposlenika.
Ovim Etičkim kodeksom korisnike usluga upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Gradske uprave Grada Oroslavja.

Članak 2.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
– diskriminacija je svako stavljanje u nepovoljni položaj bilo koje osobe po osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi i zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Grada Oroslavja, kao i osobe povezane s njom rodbinskim ili drugim vezama te stavljanje neke osobe u nepovoljniji položaj na temelju pogrešne predodžbe o postojanju neke od navedenih osnova za diskriminaciju;
– Kodeks je Etički kodeks Gradske uprave Grada Oroslavja;
– korisnici usluga su građani Grada Oroslavja te sve fizičke i pravne osobe koje dolaze u kontakt s Gradskom upravom Grada Oroslavja;
– spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje;
– sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi zaposlenika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost zaposlenika u obavljanju njegove dužnosti
– uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin – pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila;
– zaposlenici su službenici, namještenici i druge osobe u radnom odnosu u Gradu Oroslavju.

Članak 3.

Kodeks se temelji na poimanju Gradske uprave Grada Oroslavja kao organizacije u službi korisnika usluga, uključujući njihove legitimne političke predstavnike. Zaposlenici svoj posao ne obavljaju tek prisutnošću na radnom mjestu, već pravilnim i uspješnim obavljanjem svojih poslova, nikad ne ispuštajući iz vida servisnu narav svoje funkcije u odnosu na korisnike usluga te dužnost trajne izgradnje i razvitka povjerenja korisnika usluga u Gradsku upravu.
Cilj ovog Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja.

Članak 4.

U obavljanju svojih poslova zaposlenici se pridržavaju odredbi Kodeksa.
Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Zaposlenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s korisnicima usluga, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose poslodavaca i zaposlenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:
– zakonitosti i pravne sigurnosti;
– zaštite javnog interesa;
– zaštite interesa i ugleda Grada Oroslavja;
– poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;
– zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja
– zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti
– profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
– razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;
– izvjesnosti postupanja;
– dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje s druge strane, u skladu s propisima
– službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;
– primjerenog komuniciranja;
– posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom i dr.);
– pravodobnog i učinkovitog obavljanja poslova;
– poštovanja radnih obaveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;
– dužne pažnje prema povjerenoj gradskoj imovini;
– primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;
– uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;
– otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;
– neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i/ili poslovima;
– poticanja izvrsnosti u radu;
– hijerarhijske subordiniranosti;
– kolegijalnosti i pomoći u radu, uključujući međusobnu suradnju.

Članak 6.

Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.
Zaposlenik u obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu ne smije umanjiti osobni ugled i povjerenje korisnika usluga Grada Oroslavja.
U obavljanju privatnih poslova zaposlenik ne smije koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta u Gradskoj upravi.

III. PROFESIONALIZAM U RADU

Članak 7.

Profesionalizam zaposlenika jedno je od glavnih jamstava ostvarivanja javne funkcije Gradske uprave.
Zaposlenici razumijevaju profesionalizam kako u njegovoj stručnoj, tako i u vrijednosnoj komponenti.
Na stručnoj razini, profesionalizam zaposlenika očituje se njihovom osposobljenošću za povjerene poslove i za predlaganje unapređenja rada, kao i težnjom i spremnošću na trajno stručno usavršavanje.
Na vrijednosnoj razini, profesionalci su zaposlenici koje odlikuje osobno poštenje, koji svoj osobni status temelje na uspješnom obavljanju zadaća, zadovoljstvu korisnika usluga i pripadnosti uspješnoj organizaciji, postupajući pritom proaktivno, disciplinirano i lojalno poslodavcu, prihvaćajući da njihov profesionalni status prvenstveno ovisi o pristupu poslu i rezultatima rada.

Članak 8.

Pri obavljanju poslova u Gradskoj upravi zaposlenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitog gospodarenja na temelju zakonskih propisa, načelu ekonomičnosti i načelu djelotvornosti.
Zaposlenici su dužni pažljivo postupati s materijalnom i nematerijalnom imovinom Grada Oroslavja koja im je povjerena i predana na korištenje.
Zaposlenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih zaposlenika, kao i za sigurnost opreme koja im je dana na korištenje.

IV. NAČELA KOMUNIKACIJE

Članak 9.

Pri komuniciranju s korisnicima usluga, kao i s kolegama unutar Gradske uprave, uključujući zaposlenike različitoga hijerarhijskog položaja, zaposlenici postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo, omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.
Zaposlenici neće dopustiti da njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s korisnicima usluga i kolegama.
Formalna organizacija rada i neformalni kolegijalni dogovori osiguravaju da korisnik usluga neće biti odbijen zbog odsutnosti zaposlenika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju.
Korisnike usluga ne izvrgava se nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koje je dužna pribaviti Gradska uprava. Na podneske korisnika usluga zaposlenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima.
Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje korisnika usluge, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa korisnika usluga.
Pismena komunikacija s korisnicima usluga sadrži općeprihvaćene standarde učtivosti poslovnog komuniciranja.
U svim oblicima javnog nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Gradsku upravu zaposlenik iznosi službene stavove, u skladu s ovlastima koje ima. U javnim nastupima u kojima zaposlenik ne predstavlja Gradsku upravu, a koji su tematski povezani s radom Gradske uprave, zaposlenik ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju službenih i osobnih stavova zaposlenik pazi na osobni ugled i na ugled službe.
Zaposlenici poštuju posebnu javnu ulogu koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno surađuju s medijima koji prate rad Gradske uprave, u okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih procedura komuniciranja s medijima.

V. NADZOR POŠTIVANJA ODREDBI ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

Poštivanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješuje gradonačelnik.
Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti zaposlenik.
Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda zaposlenika.
Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja.

Članak 11.

Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili zaposlenika, na zahtjev gradonačelnika ili čelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu.
O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etičko povjerenstvo obavješćuje čelnika upravnog odjela u kojem je raspoređen zaposlenik na kojeg se pritužba odnosi, odnosno gradonačelnika, ako se pritužba odnosi na čelnika upravnog odjela. Čelnik upravnog odjela omogućuje zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi da se o pritužbi očituje u roku od osam dana.
Gradska upravna i druga tijela te zaposlenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.
Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se gradonačelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela i zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Oroslavja.
Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 12.

Etičko povjerenstvo podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Prihvaćeno godišnje izvješće objavljuje se na Internet stranici Grada i na druge prikladne načine.
Gradonačelnik uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

Članak 13.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne prijeći provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću zaposlenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti zaposlenika te u vezi s unutarnjim nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Poslodavac stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja zaposlenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.
U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka poslodavac u obzir uzima i mišljenje zaposlenika, kao i korisnika usluga.

Članak 15.

Čelnik upravnog odjela dužan je s Kodeksom upoznati zaposlenika koji se prima u službu, odnosno radni odnos u Grad Oroslavje.

Članak 16.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Oroslavja i na Internet stranici Grada.

Skip to content