KLASA:023-01/10-01/01
URBROJ:2113/04-04/01-10-1
U Oroslavju, 30.07.2010.godine

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86./08.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja, gradonačelnik grada Oroslavja donosi dana 30. 07. 2010. godine

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OROSLAVJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova i radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značenja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe Gradskog vijeća, gradonačelnika ,njihovih radnih tijela, poslove određene Zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja(Klasa:021-06/01-02/02 , Urbroj: 2113-04-01/01-02-25 0d 26. 03. 2004. godine)kao i drugim propisima i općim aktima stavljenim u nadležnost Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen Zakonom, drugim propisima, Statutom, te općim aktima Grada Oroslavja.
Jedinstveni upravni odjel odgovoran je gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.
Gradonačelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.
U obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela samostalan je u granicama utvrđenim Zakonom i općim aktima Grada.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Rješenjima kojim se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela grada Oroslavja upravlja pročelnik.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i usklađuje rad u Jedinstvenom upravnom odjelu te je neposredno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati gradonačelnika Grada Oroslavja o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grad Oroslavja, Etičkim kodeksom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja, pravilima struke te uputama pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja.

Članak 7.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Oroslavja.

III. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 8.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu, propisane Zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjeti za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima Zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa Zakonom.

Članak 9.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.
Stručnu i administrativnu pomoć Povjerenstvu za provedbu natječaja za prijam u službu pruža pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Gradonačelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijema službenika u službu, odnosno prijemom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijema u službu.

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 10.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se slijedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

Redni broj: 1
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija I.
Potkategorija: Glavni rukovoditelj
Klasifikacijski rang:1

Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Stručno znanje:
-VŠS stručne spreme građevinskog usmjerenja ,
-najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-organizacijske sposobnosti,
-komunikacijske vještine,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu i vozačka dozvola B kategorije,

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta:
-rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Oroslavja u skladu sa Zakonom i drugim propisima,
-organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenicima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela,
-obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Gradskog vijeća i ostalih tijela,
-brine o zakonitom radu Gradskog vijeća,provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu,
-obavlja likvidaciju financijskih dokumenata,
-poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
-prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
-poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti,
-osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama,
-donosi rješenja u skladu sa zakonom i odlukama Gradskih tijela,
-koordinira izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za Gradske investicije,
-provodi potrebne radnje za ishođenje građevinskih dozvola,
-u postupku raspisivanja natječaja sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije natječaja,
-koordinira pri izradi programa koji se kandidiraju za sufinanciranje ili sa drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,
-donosi rješenja u granicama ovlasti komunalne djelatnosti, komunalna naknada, komunalni doprinos i priključenje na komunalni infrastrukturu,
-priprema i provodi postupak javne nabave,
-priprema materijale u vezi prostornog uređenja, izrađivanje izvješća, planova, odluka, rješenja i zaključaka,
-priprema materijale za raspisivanje natječaja u svezi koncesija,zakupa, ponuda nabave kamenog materijala, održavanje javne rasvjete
-vodi brigu o zakonitoj upotrebi financijskih sredstava,
-vodi postupke primanja u radni odnos,
-izdaje rješenja za GO zaposlenim,
-izdaje rješenja za radne odnose,
-priprema Poslovnike o radu Jedinstvenog upravnog odjela grada,
-izdaje ostala rješenja potrebna iz radnog odnosa,
-vodi poslove u oblasti brige o djeci predškolskog uzrasta,
-obavlja poslove iz oblasti kulture, športa i društvene djelatnosti,
-obavlja poslove vatrogastva i civilne zaštite,
-obavlja poslove za Komisije, odbore, udruženja i zaklade,
-priprema propise i izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata za potrebe Gradskog vijeća i gradonačelnika,
-vodi upravni postupak i donosi rješenja u granicama ovlasti,

Redni broj:2
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III. Potkategorija: Referent-Klasifikacijski rang: 11
Naziv: RAČUNOVODSTVENI REFERENT
Stručno znanje:
-srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
-najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu i vozačka dozvola B kategorije,

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
Poslovi radnog mjesta
-vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije,
-vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge financijske evidencije,
-vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa,
-priprema naloge za isplatu,
-izrađuje Programe uz Proračun i druge financijske dokumente,
-izrađuje bilance, periodične i završne račune,
-vodi evidenciju imovine i otpis vrijednosti iste,
-vrši kontrolu i naplatu Gradskih naknada i prihoda,
-izrađuje dokumente, analize i izvješća iz svoje nadležnosti,
-izrađuje izvršenje Proračuna – polugodišnje i godišnje,
-izrađuje izvještaje o izvršenju proračuna – mjesečno,
-sastavlja i druge izvještaje uz izvršenje proračuna,
-surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne ( regionalne samouprave),
-usavršava se i stručno osposobljava u struci,
-po potrebi radi i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu pročelnika ili gradonačelnika,

Redni broj : 3
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija : III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang:11
Naziv: ADMINISTRATIVNI REFERENT
Stručno zvanje:
-srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
-najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu,
-vozačka dozvola B kategorije,
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta
-vodi blagajničko poslovanje,
-popunjava obrasce uz isplatu plaće ID, IDD, mjesečno i godišnje,
-obavlja poslove pisanja potvrda o isplaćenim primicima tijekom godine za radnike po ugovoru o djelu,
-obavlja poslove na popunjavanju IP obrazaca za potrebe Grada,
-popunjava obrasce RAD-1 mjesečno i RAD-1G godišnje,
-vrši obračun i isplatu dnevnica članovima Gradskog vijeća, Komisija i dr.,
-vrši obračun i isplatu naknade za prijevoz,
-priprema naloge za isplatu stipendija,
-zaprima i obrađuje zahtjeve za studenske i učeničke stipendije te izrađuje bodovne liste,
-obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela i gradonačelnika ( najava stranaka, prijem stranaka, telefoniranje te obavlja poslove elektronske pošte,
-nabavlja kancelarijski materijal i za potrebe reprezentacije,
-vrši poslove prijave i odjave radnika te ispunjavanje potrebnih obrazaca,
-vrši evidenciju radnog vremena zaposlenih u Gradskoj upravi,
-vrši poslove pisarnice i pismohrane,
-vrši razrez komunalne naknade za stambeni i poslovni prostor,naknade za groblje, porez na tvrtku, porez na kuće za odmor,
-vodi evidenciju o otplati otkupljenih stanova,
-vodi evidenciju o stanovima u najmu,
-vodi urudžbeni zapisnik,
-vrši poslove naplate troškova ukopa te evidenciju grobnih mjesta,
-obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika,

Redno broj: 4
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: KOMUNALNI REDAR
Stručno zvanje:
-srednja stručna sprema prometne ili upravne struke,
-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu,
-vozačka dozvola B kategorije,
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA:
poslovi radnog mjesta
– nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva,
-donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda; izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
-predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika Grada,
-izrađuje analize i izvješća iz svoje nadležnosti, sudjeluje u izradi akata iz djelokruga svog rada,
-obavlja ostale poslove vezane uz provođenje Zakona o komunalnom gospodarstvu te druge poslove koje mu povjere pročelnik i gradonačelnik,
-surađuje sa nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave,
-usavršava i stručno osposobljavanje u djelatnosti i struci.

Redno broj: 5
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I.
Potkategorija: daktilograf
Klasifikacijski rang: 12
Naziv: DAKTILOGRAF
Stručno zvanje:
-završeni daktilografski tečaj,
-najmanje jedna godina radnog iskustva,
-poznavanje rada na računalu.

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-obavlja poslove prijepisa zapisnika za Gradsko vijeće, odbora i komisija,
-obavlja administrativno-tehničke poslove za Mjesne odbore, otprema poštu, umnožava materijale za sva tijela Grada Oroslavja,
-vodi evidenciju i sređuje podatke oko razreza svih poreza i naknada Grada Oroslavja,
-obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Redni broj: 6
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I.
Potkategorija: dostavljač pismena
Klasifikacijski rang: 12
Naziv: DOSTAVLJAČ PISMENA
Stručno zvanje:
-niža stručna sprema,
-položen vozački ispit B kategorije
Broj izvršitelja:1
OPIS POSLOVA :
-obavlja otpremu pošte na području Grada Oroslavja,
-vodi dostavnu knjigu,
-obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

VLASTITI POGON – NAMJEŠTENICI
Redni broj: 1
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I.
Potkategorija: upravitelj vlastitog pogona
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA
Stručno zvanje:
-srednja stručna sprema strojarskog smjera
-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu,
-vozačka dozvola B kategorije,

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-rukovodi Vlastitim pogonom Grada Oroslavja,
-organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja,
-predlaže plan i program rada za Vlastiti pogon te mjere za njegovo provođenje,
-odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i zakonitost rada Vlastitog pogona,
-obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Odlukom o osnivanju i ustroju Vlastitog pogona,
-obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.

Redni broj:7
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija : I.
Potkategorija: radnik na održavanju
Klasifikacijski rang : 13
Naziv: RADNIK NA ODRŽAVANJU
Stručno zvanje:
-srednja stručna sprema strojarskog smjera,
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen vozački ispit „B“ kategorije.

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-organizira i nadzire rad grobara i čistača ulica,
-kontrolira tehničku ispravnost objekata u vlasništvu Grada,
-održava parkove, perivoje, zelene površine, uređuje ukrasno grmlje i ruže,
-organizira pogrebne povorke i ostale obrede u svezi s ukopom,
-vrši dostavu pismena za potrebe Gradske uprave.

Redni broj:8
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I.
Potkategorija: grobar
Klasifikacijski rang: 14
Naziv: GROBAR
Stručno zvanje:
-niža stručna sprema
-jedna godina radnog iskustva,

Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
-obavlja radove iskopa i ukopa posmrtnih ostataka u smislu Odluke o grobljima,
-odstranjuje i spaljuje vijence,
-čisti groblje od otpadaka i smeća,
-uređuje ograde i živice,
-uništava travu i grmlje košnjom, prskanjem, sječom i spaljivanjem,
-uređuje ukrasno grmlje, čisti cestu. stazu i putove ispod groblja te unutrašnjost mrtvačnice,
-obavlja i ostale poslove prema potrebi.

Redni broj: 9
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I.
Potkategorija: radnik na održavanju javnih zelenih površina
Klasifikacijski rang: 14
Naziv: RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Stručno zvanje:
-niža stručna sprema,
-jedna godina radnog iskustva

Broj izvršitelja:1
OPIS POSLOVA:
-čisti od smeća i otpadaka trgove, ulice, nogostupe, parkirališta u gradu Oroslavju i prazni kante za smeće
-sakupljeni otpad odvozi na za to određeni deponij,
-čisti slivnike na nogostupima i ulicama u centru Grada,
-obavlja košnju trave u parkovima i zelenim površinama,
-obavlja i ostale poslove po potrebi

Opis radnog mjesta sadržava elemente propisane Uredbom.
Kad je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima, raspoređenih na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 11.

U upravnom postupku postupa službenik u čijem opisu poslova je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je za vođenje postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.
Kad je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisima, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 12.

Raspored radnog vremena i vrijeme rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela. Raspored uredovnog vremena za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
Raspored uredovnog vremena za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja te na web stranici Grada.

Članak 13.

Na zgradi u kojoj djeluje Gradska uprava ističu se nazivi Gradskih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 14.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem usmene izjave u zapisnik kod službenika ili namještenika u Gradskoj upravi, putem e-mail adrese Grada te putem pošte.

LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 15.

Osim lakih povreda službene dužnosti, propisanih Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, lake povrede službene dužnosti su:
1. Kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Oroslavja, osim kada su time ispunjena obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti, propisanih Zakonom,
2. Osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke od teških povreda službene dužnosti, propisanih u članku 46., točka 1.,2.,3.,6. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

Članak 16.

Na temelju članka 34. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (N.N. br. 74./10.) zatečeni službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj stručne spreme nižu stručnu spremu koja je propisana na radno mjesto na kojem su zatečeni na dan stupanja na snagu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni pod uvjetom propisanim u članku 124. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (N.N. broj 86./08.

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u služni, odnosno u radnom odnosu, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Oroslavja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan Zakonom.

Službenicima i namještenicima će rješenjem o rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u rješenjima o rasporedu, važećim na dan stupanja na snagu Pravilnika.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja i sistematizacija radnih mjesta Klasa: 023-05/98-01/01,Urbroj: 2113/04-02-01-98-1 od 17. 02. 1998. godine I Izmjene i dopune Pravilnika Klasa:023-05/98-1,Urbroj:2113/01-98-1 od 16.03.1998. godine

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Grada Oroslavja.