Poštovani,

Zbog tehničkih razloga u predmetnom postupku jednostavne nabave temeljem članka 241. i 242. Zakona o javnoj nabavi (NN broj:120/2016.) Grad Oroslavje obavještava sve zainteresirane subjekte o
produženju roka za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda je 23. 11. 2018. godine do 9,00 sati.

Povjerenstvo za javnu nabavu

Obavijest o produženju natječaja za nabavu novog traktora