> Početna > Oroslavje > Novosti > Zaključak o objavi javnog izlaganja IV. izmjena i dopuna PPUG-a

Novosti

Zaključak o objavi javnog izlaganja IV. izmjena i dopuna PPUG-a

Klasa:350-01/16-01/18
Urbroj:2113/04-03/01-16-1
Oroslavje, 18. 10. 2016. godine


Temeljem članka 95, stavka (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.) i članka  46. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16./09. i 13./13.)  gradonačelnik Grada Oroslavja dana 18. listopada 2016. donio je

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Oroslavja za javnu raspravu

I.

Temeljem dostavljenog Nacrta prijedloga „IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Oroslavja“ (u nastavku Plan) utvrđujem prijedlog Plana za javnu raspravu i upućujem ga na javnu raspravu i uvid.

II.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će 15 dana, od 27. listopada do 11. studenog 2016. godine, i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

III.

Oglas o javnoj raspravi o prijedlogu Plana objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Grada Oroslavja i Ministarstva te na oglasnoj ploči Grada Oroslavja.

IV.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama Grada Oroslavja, Oro trg 1, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

V.

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 10. studenog 2016. g. u 18:30 sati u prostorijama Grada Oroslavja na adresi Oro trg 1,  Oroslavje.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja  i/ili očitovanja o prijedlogu Plana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave ili predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Grada najkasnije do 11. studenog 2016.

VII.

Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13.), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavje.

VIII.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana po objavi u dnevnom tisku, odnosno mrežnim stranicama Grada i Ministarstva.


                                                                                                                                    GRADONAČELNIK:
                                                                                                                                                      Ivan Tuđa, prof.

 
 

Klasa:350-01/16-01/18
Urbroj:2113/04-03/01-16-2
Oroslavje, 19. 10. 2016. godine

Temeljem članka 96, stavka (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13.), Zaključka o utvrđivanju prijedloga IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Oroslavja ,(klasa: 350-01/16-01/18, Urbroj: 2113/04-03/01-16-1) od 19. listopada 2016. i članka 46. Statuta Grada Oroslavje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj:16./09. i 13./13.), gradonačelnik Grada Oroslavja

OBJAVLJUJE

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Oroslavja 

I.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će 15 dana, od 27. listopada do 11. studenog 2016. godine., i to putem javnog izlaganja i javnog uvida.

II.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama Grada Oroslavje, Oro trg 1, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

III.

prijedlog Plana biti će objavljen na mrežnoj stranici Grada Oroslavje: www. oroslavje.hr.

IV.

Javno izlaganje o prijedlogu Plana održat će se 10. studenog 2016. g. u 18:30 u prostorijama Grada Oroslavja na adresi Oro trg 1, u Oroslavju.

VI.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području Plana da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja  i/ili očitovanja o prijedlogu Plana. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave ili predati/poslati poštom u pismenom obliku na adresu Grada najkasnije do 11. studenog 2016. Primjedbe i prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u razmatranje i pripremi Izvješća o javnoj raspravi.                                                                                                                                                      GRADONAČELNIK:
                                                                                                                                                      Ivan Tuđa, prof.


Dokumenti: 

Galerija slika
Banner2
Banner3
Facebook